Regulamin sklepu internetowego ecommercelegal.pl

 

Niniejszy Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu ecommercelegal.pl za pośrednictwem którego możesz, jako przedsiębiorca bezpośrednio nabyć część ze świadczonych przez nas usług. 

Znajdziesz tutaj w szczególności informacje o naszych usługach, zasadach składania zamówienia, prawie do odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności z tytułu niezgodności usługi z umową.

 

 • 1

Definicje 

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem ecommercelegal.pl

Sprzedawca –  ecommerce.legal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-529) przy ul. Dąbrowskiego 77A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0001071438, posiadająca NIP: 7812061024, REGON: 527034850, kapitał zakładowy: 10.000,00, numer telefonu +48 781 906 020, adres e-mail: biuro@ecommercelegal.pl

Klient – Każda osoba robiąca zakupy w Sklepie i zawierająca ze Sprzedawcą umowę kupna sprzedaży na odległość. 

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (przedsiębiorca na prawach konsumenta).

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

Usługa – usługa, która stanowi przedmiot sprzedaży w Sklepie

Dane Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy, w szczególności do reklamacji i zwrotów: ecommerce.legal Marcin Tomczak, adres do korespondencji: ul. Długosza 13/5, 60-559 Poznań,  biuro@ecommercelegal.pl, nr tel. +48 781 906 020.

 • 2

 Postanowienia wstępne 

 1.  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem ecommercelegal.pl oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2.  Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany na stronie internetowej ecommercelegal.pl w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3.  Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, dostępu do przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz niezbędne pliki cookies, a także do poczty elektronicznej. Ponadto do dokonania zakupów wymagane jest ukończenie procesu składania zamówienia podczas którego konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4.  Sprzedawca stosuje transparentną politykę cenową. W przypadku ogłoszenia obniżenia ceny usługi, poprzednia (przekreślona) cena jest zawsze najniższą ceną z okresu 30 dni przed obniżką ceny, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
 • 3

Dokonywanie zakupów w Sklepie

 1. Cena usługi brutto oraz netto podana jest na stronie Sklepu. Podczas procesu składania zamówienia oraz na stronie podsumowującej zamówienie Klient jest informowany o cenie usługi wraz z podatkami, a także o innych ewentualnych kosztach. 
 2. Informacje o usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. W celu zawarcia umowy, konieczne jest złożenie przez Klienta zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” na stronie podsumowującej zamówienie.  Do złożenia zamówienia wymagane jest uprzednie dodanie produktów do koszyka, uzupełnienie danych i zaakceptowanie wymaganych zgód. 
 4. Złożenie zamówienia jest równoznacznie z zawarciem umowy. Klient opłaca zamówienie, a Sprzedawca niezwłocznie przesyła na podany przez Klienta adres e-mail wiadomość, która zawiera potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu, które mogą być spowodowane brakiem kompatybilności Sklepu z urządzeniami, z których korzysta Klient, siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub usterkami technicznymi po stronie dostawców określonych usług.
 6. Klient dokonując zakupów w sklepie akceptuje Regulamin.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności danych wpisanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W takiej sytuacji sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem. 
 8. Klient i Sprzedawca związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia w Sklepie.
 9. W Sklepie honorowane są formy płatności dostępne w procesie składania zamówienia, obejmujące w szczególności przelew tradycyjny oraz płatności elektroniczne.
 10. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać usługę nie później niż w terminie 30 dni od dnia opłacenia zamówienia lub, w przypadku udostępnienia takiej funkcjonalności, w terminie wskazanym w kalendarzu dostępnym w procesie składania zamówienia. 
 11. Szczegóły dotyczące wykonania usługi zostaną zawarte w wiadomości e-mail po opłaceniu zamówienia i będą, w razie potrzeby, doprecyzowane przez Sprzedawcę i Klienta mając na uwadze potrzeby Klienta. 
 • 4

Niezgodność usługi z umową; reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta. 
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług prawnych z należytą starannością oraz na podstawie najnowszej dostępnej wiedzy. 
 3. W razie braku zgodności towaru (usługi) z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta.  Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona. 
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. W przypadku zgłaszania reklamacji Klient powinien podać swoje: Imię i Nazwisko, adres, dane pozwalające na identyfikację zamówienia (np. numer zamówienia), przedmiot i przyczynę reklamacji, żądanie klienta, dane kontaktowe. Dane kontaktowe do reklamacji znajdują się w § 1 niniejszego Regulaminu.
 5. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność.
 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać naprawy lub usunięcia wad.
 7. W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia usługi do zgodności z umową lub nie doprowadził do zgodności usługi z umową.
 8. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny. 
 9. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności usługi z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności usługi z umową jest istotny.
 11. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jej realizacji i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności usługi, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. 
 12. Domniemywa się, że brak zgodności towaruu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili wykonania usługi, istniał w chwili jej wykonania, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką usługi lub charakterem braku zgodności usługi z umową.
 13. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 14. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 15. W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie usługi w Sklepie. Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść konsumenta jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem umowy zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona, lub w porównywalny sposób.
 • 5

Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni. 
  2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
  3. Rekomendowaną formą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest przesłanie go na adres poczty elektronicznej biuro@ecommercelegal.pl.
  4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia.
  5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, uważa się ją za niezawartą.
  6. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje podmiotom innym niż Konsument (patrz: definicja konsumenta w § 1 Regulaminu).
 •  

  Świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów przy użyciu Danych Sprzedawcy.
  2. W przypadku chęci złożenia reklamacji, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
  3. Sprzedawca  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  4. Sprzedawca umożliwia dołączenie do listy newslettera i zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci newslettera. 
  5. Zawarcie umowy wymaga wypełnienia i przesłania formularza w którym należy podać adres-email oraz numer telefonu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez użytkownika wiadomości e-mail z potwierdzeniem dołączenia do newslettera.
  6. Treści zawarte w newsletterze podlegają ochronie praw autorskich. Zakazane jest ich kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy.
  7. Przesyłanie za pośrednictwem formularza treści bezprawnych jest zabronione.
  8. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, przekazując informację Sprzedawcy. Niezależnie od tego, użytkownik może w każdej chwili złożyć oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania newslettera. 
  9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności świadczenia z umową wobec konsumenta na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta oraz w regulaminie Sprzedawcy.
  10.   Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce  Prywatności Sprzedawcy.
  • 7

  Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Zasady przetwarzania danych osobowych ich odbiorców oraz praw Klienta zawarte zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie ecommercelegal.pl.
  • 8

  Opinie

  1. Sprzedawca weryfikuje opinie na temat usług i wdrożył odpowiednie rozwiązania w celu oceny ich autentyczności. Po wystawieniu opinia jest weryfikowana. Jeżeli okaże się, że dane zawarte w opinii nie mogą zostać powiązane z zamówieniem usługi, która była przedmiotem opinii, opinia taka jest usuwana. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do autentyczności opinii, są one wyjaśniane na podstawie przedstawionych dowodów na zakup określonej usługi.
  2. Publikujemy wszystkie opinie (zarówno pozytywne, jak i negatywne) i nie ingerujemy w ich treść, nie oferujemy dodatkowych korzyści związanych z wystawieniem opinii lub jej wycofaniem. 
  3. Z powyższych względów możemy zapewnić, że opinie dostępne na stronie sklepu ecommercelegal.pl są weryfikowane i autentyczne oraz odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia zakupowe. 
  4. Opinie na temat sklepu ecommercelegal.pl mogą być wystawiane na stronach innych podmiotów. W przypadku takich opinii w zakresie oceny wiarygodności i autentyczności opinii zastosowanie znajdują zasady stosowane przez te podmioty. Ze swojej strony ecommercelegal.pl dokłada wszelkich starań by opinie na temat sklepu były zawsze wiarygodne i autentyczne.
  • 9

  Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych usług, w tym prawa własności intelektualnej, majątkowe i osobiste prawa autorskie należą do Sprzedawcy. Bez zgody Sprzedawcy, nie jest możliwe m.in. powielanie, przerabianie treści oferowanych przez Sprzedawcę.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z istotnych przyczyn, takich jak np. zmiana przepisów prawa. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmieniania cen usług oraz promocji bez uszczerbku dla umów zawartych przed tymi zmianami. 
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  4. Żadne z postanowień Regulaminu nie służy ograniczeniu praw konsumenta, gwarantowanym przez ustawę o prawach konsumenta oraz inne akty prawne. 
  5. Sprzedawca godzi się na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami drodze postępowania mediacyjnego. 
  6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, przykładowo:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  1. Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

   

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy – skorzystanie z poniższego wzoru nie jest obowiązkowe, a jedynie rekomendowane.


  Oświadczenie

  o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

  lub poza lokalem przedsiębiorstwa  Ja,………………….……………, niniejszym informuję o moim/odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: ………………………………..……

  Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) 

  na rachunek bankowy o numerze: ......................................................................................................

  Data zawarcia umowy…………………… 


  ……………………………………

  Podpis konsumenta(-ów)