Rejestracja znaku towarowego krok po kroku – procedura w Polsce

Rejestracja znaku towarowego krok po kroku – procedura w Polsce

News

Rejestracja znaku towarowego krok po kroku – procedura w Polsce

by Marcin Tomczak on Jan 31, 2024

Procedura rejestracji znaku towarowego na pierwszy rzut oka wydaje się uproszczona i względnie przystępna dla zgłaszających. W rzeczywistości, wypełnienie formularza i uiszczenie opłat mogą okazać się niewystarczające do uzyskania ochrony dla znaku towarowego. Z artykułu dowiesz się, jak przeprowadzić proces rejestracji znaku towarowego w sposób, który zminimalizuje ryzyko odmowy uzyskania ochrony.

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy czym jest znak towarowy, jakie oznaczenie może zostać zarejestrowane, dlaczego ochrona marki jest istotna i jakie niesie ze sobą korzyści. Artykuł znajdziesz pod tym adresem.

W dzisiejszym artykule skupimy się na przebiegu procesu rejestracji znaku towarowego i szczegółach, o których należy pamiętać, a które mogą przeważyć o udzieleniu ochrony na znak towarowy.

Składanie wniosku – gdzie, jak, kiedy?

Wniosek o rejestrację znaku towarowego składa się do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Formularz, który jest dostępny na rządowej stronie Urzędu Patentowego. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie UP, przesłać pocztą lub złożyć go przez internet.

Złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego nie jest obwarowane ograniczeniami czasowymi. Możesz dokonać rejestracji w dowolnym czasie.

Od czego zacząć?

Tak naprawdę, proces rejestracji znaku towarowego rozpoczyna się na pewien czas przed faktycznym złożeniem wniosku.

I Przygotowanie

Inwestycja w budowanie marki opartej o wybrane oznaczenie wymaga dwóch kroków: analizy potrzeb i badania dostępności znaku.

Analiza polega na rozpatrzeniu potrzeb przedsiębiorcy oraz oferowanych przez niego towarów i usług. Określenie tego zakresu pomoże w późniejszym wyborze odpowiednich klas towarów i usług, którego trzeba dokonać w procesie składania wniosku.

Badanie dostępności znaku polega na sprawdzeniu, czy znak nie został już zarejestrowany przez kogoś innego albo nie koliduje z już istniejącymi znakami towarowymi. To pozwala uniknąć konfliktów podczas procesu rejestracji i zapobiega postępowaniu sprzeciwowemu, o którym przeczytasz w dalszej części artykułu.

Przygotowanie jest bardzo ważnym etapem w rejestracji znaku towarowego – jak wspomnieliśmy w przytoczonym artykule, nie wszystkie znaki mogą zostać zarejestrowane. W tym zakresie warto skorzystać z usług rzecznika patentowego, który może ocenić szanse na ochronę i wskazać kierunek, w którym należy dalej działać, aby prawo ochrony zostało udzielone oraz zbada zdolność rejestrową znaku towarowego.

II Zgłoszenie wniosku

Na tym etapie należy złożyć podanie do Urzędu Patentowego RP.

Podanie musi zawierać dane zgłaszającego, określenie formy znaku (formy znaku towarowego: słownej, graficznej, graficzno-słownej itd.) oraz towary i usługi wybrane zgodnie z klasyfikacją nicejską.

Czym jest klasyfikacja nicejska?

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług ustalona na konferencji w Nicei (stąd potoczna nazwa klasyfikacji nicesjkiej) jest systemem podzielonym na odpowiednie kategorie oraz kategorie, za pomocą którego oznacza się zakres oferowanych przez przedsiębiorcę towarów i usług. Składa się z 45 kategorii, czyli klas, w tym 34 klas towarowych i 11 klas usługowych. Od tego, ile klas wybierzesz w podaniu uzależnione są opłaty urzędowe. Im więcej klas wybierzesz, tym wyższą opłatę zgłoszeniową musisz uiścić.

Wysokość opłaty jest uzależniona także od innych czynników, takich jak zasięg terytorialny żądanej ochrony oraz forma znaku towarowego.

III Badanie wstępne

Urząd Patentowy niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy) po otrzymaniu Twojego zgłoszenia sprawdza czy jest ono prawidłowe ze względów formalnych i prawnych oraz ujawnia informację o dokonanym zgłoszeniu. Dzięki temu inne podmioty mają możliwość zapoznania się ze znakiem. To pozwala na zgłoszenie uwag i wskazanie przyczyn, dla których znak nie powinien zostać zarejestrowany.

IV Badanie merytoryczne

Następnie Urząd Patentowy badana zdolność znaku rejestrowego do rejestracji. Jeżeli uzna, że zgłoszone oznaczenie należy do kategorii oznaczeń wyłączonych z rejestracji, wydaje decyzję o odmowie udzielenia ochrony. Odmowa może dotyczyć części lub całości żądanego zakresu ochrony.

V Ogłoszenie

Jeżeli zgłoszony przez Ciebie znak towarowy spełnia wszystkie kryteria i UP nie znajdzie przeszkód do rejestracji, ogłasza w Biuletynie Urzędu Patentowego RP (BUP) zgłoszenie znaku towarowego.*

VI Okres sprzeciwowy

Od dnia ogłoszenia w Biuletynie zgłoszenia, osoby trzecie mają 3 miesiące na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. 

Co to oznacza w praktyce?

Instytucja sprzeciwu od zgłoszenia znaku towarowego ma dwa oblicza. Z jednej strony, każdy kto dokonał zgłoszenia, liczy, że nikt nie wniesie sprzeciwu wobec jego znaku towarowego, a cała procedura nie zostanie przez to wydłużona

Z drugiej strony, to umożliwia przedsiębiorcom śledzenie działań konkurencji i zgłaszanie uwag w sytuacji, gdy dostrzegą podobieństwo do własnego zarejestrowanego znaku. Takie działanie przynosi wymierne korzyści, jednak wymaga stałego monitorowania ogłoszeń w BUP.

Kto może wnieść sprzeciw? Osoba uprawniona do wcześniejszego znaku towarowego, uprawniona z wcześniejszego prawa osobistego lub prawa majątkowego lub uprawniona do wykonywania praw wynikających z wcześniejszego zgłoszenia oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia, o ile oznaczenia te zostaną zarejestrowane. Co istotne, jako podstawę sprzeciwu można również wskazać zgłoszenie znaku z wcześniejszym pierwszeństwem, o ile zostało udzielone na nie prawo ochronne.

W przypadku wniesienia sprzeciwu, Urząd Patentowy niezwłocznie powiadamia zgłaszającego o tym fakcie i udziela informacji na temat możliwości ugodowego załatwienia sprawy pomiędzy zgłaszającym a wnoszącym sprzeciw.

Jeżeli jednak nie dojdzie do zawarcia ugody w tym terminie dwóch miesięcy, UP wzywa zgłaszającego do złożenia odpowiedzi na sprzeciw.

Co istotne - to jedyny moment, w którym zgłaszający może podnieść zarzut nieużywania wcześniejszego znaku w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat, poprzedzających datę dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu i zażądać przedstawienia dowodów na jego używanie. Rzeczywiste używanie znaku towarowego ma tutaj kluczowe znaczenie.

Czy w tym momencie zgłaszający sprzeciw może jeszcze coś zrobić? Tak. Po przekazaniu odpowiedzi zgłaszającego, wnoszący sprzeciw musi wyczerpująco wypowiedzieć się w stosunku do wszystkich okoliczności, które podniesiono w odpowiedzi i przedstawić wszystkie dowody na poparcie okoliczności, które przywołał wcześniej. Jeżeli tego nie zrobi, traci możliwość wskazania ich na dalszych etapach postępowania sprzeciwowego.

Po przedstawieniu stanowisk zgłaszającego znak oraz wnoszącego sprzeciw, UP może w końcu podjąć decyzję co do istoty sprawy, tzn. decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w całości lub w części. Jeżeli rozstrzygnięcie nadal budzi wątpliwości wnoszącego sprzeciw, może on złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie rozprawy.

Ten etap postępowania w największym stopniu warunkuje czas trwania rejestracji znaku towarowego. Co do zasady, trwa ona od około 6 do 8 miesięcy, jednak w przypadku postępowania sprzeciwowego ten okres może ulec wydłużeniu nawet do kilku lat, dlatego tak ważne jest skrupulatne przejście przez etap przygotowawczy i zgłoszenia podania. Prawidłowe działanie w tych etapach może zapobiec znaczącemu wydłużeniu procesu rejestracji.

VII Rejestracja

Jeżeli nikt nie złożył sprzeciwu lub UP nie uzna sprzeciwu za zasadny i go oddali, zgłoszony znak towarowy zostaje zarejestrowany.

Należy jednak pamiętać, że w ramach zarejestrowanego znaku towarowego posługiwanie się zastrzeżoną marką ogranicza się do wskazanych w podaniu terytorium oraz formy oznaczenia, a także czasu – ochrona obejmuje okres 10 lat z możliwością przedłużenia. Co 10 lat należy odnawiać swoje prawa i uiszczać stosowną opłatę. 

Podsumowanie 

Korzyści płynące z rejestracji znaku towarowego są niezaprzeczalne – ochrona własnej marki, narzędzie do walki z konkurencją, rozpoznawalność marki i budowanie reputacji oraz możliwości finansowe są atrakcyjne dla każdego przedsiębiorcy działającego w branży e-commerce.

Choć zgłoszenie znaku towarowego wydaje się prostą procedurą, to występują w niej liczne szczegółowe zagadnienia, które mogą przeważyć o decyzji Urzędu Patentowego na rejestrację. 

Od niemal początku swojego istnienia nasza kancelaria współpracuje z rzecznikami patentowymi, którzy pomogą Ci przejść przez proces rejestracji znaku towarowego i zapewnią wsparcie na każdym jego etapie.

Jeżeli chcesz skutecznie chronić swoją markę, skontaktuj się z nami – udzielimy Ci wsparcia i przeprowadzimy bezpiecznie przez proces rejestracji. Nasze dane kontaktowe znajdziesz tutaj

Najnowsze artykuły

Nowe Rozporządzenie GPSR - co oznacza dla branży e-commerce?

Nowe Rozporządzenie GPSR - co oznacza dla branży e-commerce?

Read More
Podsumowanie wydarzenia ProstoDoKasy Offline w Poznaniu!

Podsumowanie wydarzenia ProstoDoKasy Offline w Poznaniu!

Read More
Brandly360 nowym partnerem ecommerce.legal

Brandly360 nowym partnerem ecommerce.legal

Read More
Prawne aspekty świadczenie usługi SaaS – jakie dokumenty należy przygotować?

Prawne aspekty świadczenie usługi SaaS – jakie dokumenty należy przygotować?

Read More
View More